Plik graficzny reklamy serwisu Tania Domena EU
Załóż konto

REGULAMIN WYKONYWANIA USŁUG REJESTRACJI NAZW DOMEN

Postanowienia zawarte w Regulaminie Wykonywania Usług Rejestracji Nazw Domenowych stanowią Regulamin wykonywania usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o wykonywaniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

§ 1. Definicje

1. Regulamin - poniższy "Regulamin wykonywania usług rejestracji nazw domenowych" definiujący zasady korzystania przez Klienta z Usług wykonywanych przez administratora.
2. Umowa - zawierana poprzez utworzenie Konta Klienta umowa o wykonywanie Usług przez administratora, której komponentem jest Regulamin.
3. Usługi - wykonywane przez admonistratora usługi rezerwacji, rejestracji, odnawiania oraz utrzymania nazw domenowych polskich, europejskich lub międzynarodowych.
4. Konto Klienta -panel administracyjny ujawniony Klientowi przez administratora na platformie internetowej przy użyciu którego Klient może składać Zamówienia na Usługi i kierować domenami.
5. Administrator - Krzyszof Wolski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Internetowa Agencja Marketingowa Ads-Center.NET Krzysztof Wolski" z siedzibą przy al. Wiśniowej 18A/10, 53-137 Wrocław; REGON: 020929482; NIP 899-235-66-77.
6. Klient - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie lub doprowadziła do podpisania Umowy.
7. Abonent - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie dysponująca osobowością prawną, której dane zostały dostarczone w zgłoszeniu dokonanym przez Klienta jako dane właściciela praw do domeny.
8. Cennik usług - dokument składający się z informacji o cenach Usług świadczonych przez administratora, w tym o wysokości Opłat abonamentowych oraz Opłat Administracyjnych.
9. Opłata abonamentowa - nałożona z góry i zgodnie z Cennikiem usług należność roczna lub wieloletnia z tytułu rejestracji lub odnowienia Okresu rejestracji domeny.
10. Opłata administracyjna - nałożona z góry i zgodnie z Cennikiem usług należność z tytułu świadczenia przez administratora usług dodatkowych związanych z utrzymaniem domen internetowych.
11. Okres rejestracji domeny - rozliczany w latach okres czasu za który została wniesiona Opłata abonamentowa dotycząca określonej Domeny internetowej, w którym Abonent jest upoważniony do użytkowania Domeny internetowej.
12. Zamówienie - dostarczenie przez Klienta przy użyciu Konta Klienta zamówienia na Usługę lub Usługi świadczone przez administratora.
13. Faktura pro forma - wystawiana przez administratora przed wniesieniem przez Klienta Opłaty abonamentowej i stanowiący fundament jej wniesienia.
14. Konsument - osoba fizyczna, która zwiera Umowę z administratorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
15. Domena internetowa - niepowtarzalny w skali sieci Internet ciąg znaków alfanumerycznych, dostępnych do rejestracji, zawierający nazwę oraz rozszerzenie oferowane przez danego Rejestratora domen.
16. Domena polska - Domena internetowa z rozszerzeniem .pl
17. Domena europejska - Domena internetowa z rozszerzeniem .eu
18. Domena globalna - Domena internetowa z rozszerzeniem .com, .net, .info, .biz, .org.
19. Domena narodowa - Domena internetowa z rozszerzeniem innym niż Domena polska.
20. Rejestrator domen - strona zarządzająca rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronach www.ads-center.net (tanadomena.eu) i bezpośrednio lub pośrednio oferujący Usługę rejestracji i utrzymania domeny.
21. Usługa rejestracji domeny - usługa zarejestrowania Domeny internetowej realizowana przez administratora w imieniu i na rzecz Abonenta.
22. Usługa rejestracji testowej domeny DNT - realizowana przez administratora w imieniu i na rzecz Klienta usługa pozwalająca sprawdzić jakość funkcjonowania Domeny polskiej.
23. NASK - kooperujący z administratorem Rejestrator Domen polskich (Naukową i Akademicką Sieć Komputerową prowadzącą rejestrację domen polskich, ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa ).
24. KeySystems - kooperujący z administratorem Rejestrator domen globalnych, europejskich i narodowych ( Key-Systems GmbH, Prager Ring 4-12, 66482 Zweibruecken, Niemcy, tel. +49 (0)6332 79 18 70, fax +49 (0)6332 79 18 71 ).
25. OnlineNIC - kooperujący z administratorem Rejestrator domen globalnych (OnlineNic INC., 2315 26th Ave., San Francisco, CA 941 16, USA, tel. (US) +1.415-665-6387, fax +1.415-665-7168 ).
26. EURid - kooperujący z administratorem Rejestrator domen europejskich ( EURid Woluwelaan 150, 1831 Diegem, Belgia, tel. +32 (0)2 401 27 50, fax +32 (0)2 401 27 51 ).
27. Whois - będąca do dyspozycji Klienta za pośrednictwem strony www baza danych umożliwiająca uzyskanie dostępu do Danych abonenta.
28. API Dinfo - interfejs programistyczny gwarantujący komunikację pomiędzy Klientem i administratorem, składający się z zbioró gotowych do użycia bibliotek i procedur napisanych w języku PHP (www.php.net) za pomocą, których można wykonywać: rezerwację, rejestrację oraz odnawianie zarejestrowanych domen, zgłaszać domeny do transferu, wykonywać zmiany delegacji domen oraz przesyłać zapytania do bazy WHOIS.
29. Dane abonenta - dane właściciela praw do domeny.
30. Dane bilingowe - dane Klienta umożliwiające poprawnie wystawienie przez administratora Faktury VAT lub Faktury pro forma.
31. Dane kontaktowe - dane Klienta pozwalające na nawiązanie kontaktu oraz prowadzenie korespondencji pocztowej z Klientem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem.
32. AuthInfo/AuthCode - kod jednoznacznie uwierzytelniający domenę, który jest wymagany do transferu.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Administrator prowadzi na rzecz Klientów Usługi na zasadach określonych w Umowie, której częścią składową jest Regulamin.
2. Regulamin definiuje prawa i obowiązki stron Umowy, którymi są administrator i Klient. Przepisy Regulaminu wiążą również Abonenta nie będącego Klientem administratora. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do zapoznania Abonenta z przepisami Regulaminu i uzyskania jego zgody na postanowienia zawarte w Regulaminie.

§ 3. Zawarcie Umowy

1. Administrator wykonuje Usługi na podstawie Umowy zawartej z Klientem.
2. Zawarcie Umowy odbywa się w chwili utworzenia przez Klienta Konta Klienta. Przez utworzenie Konta Klienta Klient deklaruje, że zapoznał się, że się zgadza oraz, że zobowiązuje się stosować do przepisów zawartych w Regulaminie. Zawarcie Umowy może zostać uwierzytelnione również w formie pisemnej poprzez zawarcie Umowy Partnerskiej.
3. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony oraz rozliczana wegług Cennika Usług i na podstawie składanych Zamówień.
4. Z klientami, którzy przy wykorzystaniu infrastruktury administratora wykonują usługi dla swoich klientów, administrator zawiera w formie pisemnej Umowę Partnerską, która jest odrębną umową od umowy, o której mowa w §3 pkt. 1, 2 i 3 Regulaminu.

§ 4. Zamówienie Usługi

1. Administrator wykonuje Usługi wyszczególnione w ofercie administratora oraz w Cenniku usług.
2. Fundamentem rozpoczęcia wykonywaniaa Usługi przez administratora jest złożenie Zamówienia przez Klienta.
3. Administrator uznaje zamówienia na usługi składane przez Klientów wyłącznie za pośrednictwem Konta Klienta. Zamówienia składane w inny sposób nie będą wykonywane przez administratora.
4. Wykonanie Usługi może zostać poprzedzone sprawdzeniem danych Klienta (Danych bilingowych, Danych kontaktowych) lub Danych abonenta, które zostały wskazane w Zamówieniu lub które figurują w Koncie Klienta, a w tym również prośbą o zaprezentowanie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów weryfikujących prawdziwość przedstawionych danych. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, w tym odmowy realizacji Zamówienia bez podania przyczyny.
5. Administrator wykonuje Usługi po uiszczeniu przez Klienta Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej zgodnej z Cennikiem usług.

§ 5. Rejestracja Domeny

1. Podstawową usługą wykonywaną przez administratora jest Usługa rejestracji domeny.
2. Usługa rejestracji domeny świadczona jest przez Administratora na podstawie Umowy zawieranej pomiędzy administratorem i Klientem w chwili utworzenia przez Klienta Konta Klienta. Treścią Umowy są w szczególności prawa niniejszego Regulaminu.
3. Usługa rejestracji domeny wykonywana jest przez administratora w szczególności z zastosowaniem postanowień § 3 i § 4 Regulaminu.
4. Administrator wykonuje Usługi rejestracji domeny po zapłąceniu przez Klienta Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej. W przypadku wykonania Usługi rejestracji domeny przez administratora z tytułu której Klient nie wniósł Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej, administrator ma prawo do dokonania zmiany delegacji nieopłaconej domeny i zablokowania możliwości dokonywania zmiany delegacji domeny przez Klienta - do czasu wniesienia Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej.

§ 6. Zasady przedłużania Okresu rejestracji domeny

1. Administrator jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi drogą poczty elektronicznej fakturę pro forma za kolejny Okres rozliczeniowy najpóźniej 21 dni przed upływem Okresu rejestracji domeny.
2. W sprawie prolongowania Okresu rejestracji domeny, Klient wnosi wymaganą przez administratora Opłatę abonamentową lub Opłatę administracyjną na rachunek bankowy administratora w terminie oznaczonym na ww. fakturze proforma. Za datę dokonania wpłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego administratora pełną kwotą należnej Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej.
3. Prolongowanie Okresu rejestracji domeny nie następuje automatycznie i musi zostać wykonane przez administratora. Administartor jest zobowiązany do prolongowania Okresu rejestracji domeny w czasie 2 dni roboczych od odnotowania wpłaty na swoim rachunku bankowym Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej. Administrator przedłuża Okres rejestracji domeny w godzinach pracy biura administratora.
4. W przypadku braku wniesienia wymaganej Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej w terminie nie późniejszym niż ten wskazany przez administratora, Domena internetowa zostanie automatycznie zablokowana przez system Rejestratora domen. Okres trwania blokady jest definiowany przez poszczególnych Rejestratorów domen i jest różna w odniesieniu do różnych typów domen. Dokładne informacje na temat długości okresów blokad należy szukać na stronie właściwego Rejestratora. Po upływie okresu blokady w którym nie wniesiono wymaganej Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej, Domena internetowa jest udostępniana do rejestracji osobom trzecim.
5. Jeżeli chodzi o Domeny polskie okres blokady, o której mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu wynosi 15 dni i w tym okresie Klient nadal posiada zdolność przedłużenia Okresu rejestracji domeny.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wyrejestrowanie Domeny internetowej, które jest wynikiem nieterminowego wniesienia Opłaty abonamentowej z tytułu przedłużenia Okresu rejestracji domeny lub braku wniesienia Opłaty administracyjnej.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutek braku doręczenia Faktury pro forma, o której mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu, spowodowany podaniem administratorowi przez Klienta nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej (w tym niedziałającego konta poczty elektronicznej) lub niedokonanie jego aktualizacji.

§ 7. Podstawowe prawa i obowiązki stron Umowy

1. Na podstawie zawartej Umowy administrator jest zobowiązany do do zapewnienia Klientowi możliwości korzystania z Usług zakupionych przez Klienta.
2. Zawierając Umowę Klient jest zobowiązany do:
a) korzystania z wykonywanych przez administratora usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób nienaruszający praw osób trzecich,
b) podania obecnych i prawdziwych Danych kontaktowych oraz Danych bilingowych oraz do ciągłego aktualizowania Danych kontaktowych i Danych bilingowych,
c) niezwłocznego poinformowania administratora o wszelkich zmianach Danych abonenta,
d) w przypadku wystąpienia zmiany danych Abonenta, do doręczenia administratorowi wniosku o zmianę danych opatrzonego podpisem Abonenta,
3. Klienci wykonujący własne usługi internetowe na bazie infrastruktury administratora zobowiązują się do do poinformowania swoich usługobiorców o zasadach korzystania z tych usług, a w szczególności o obowiązku przestrzegania Regulaminu. Klienci, o których mowa w zdaniu poprzednim zobowiązują się do uzyskania nie budzącego wątpliwości potwierdzenia faktu zaakceptowania oraz zobowiązania do przestrzegania przez swojego usługobiorcę treści Regulaminu.
4. Administrator deklaruje, że na mocy odrębnych porozumień zobowiązuje się do wydawania kodów Authinfo na każde żądanie właściciela domeny (Abonenta). Klienci wykonujący własne usługi internetowe na bazie infrastruktury administratora zobowiązują się do nie utrudniania w jakikolwiek sposób swoim klientom będącym właścicielami domen (Abonentom) uzyskiwania kodów Authinfo.
5. Abonent ma prawo realizowania w każdym czasie zmiany Klienta reprezentującego Abonenta przed administratorem. W celu zrealizowania zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim Abonent przesyła wniosek do administratora, który jest realizowany przez administratora w czasie 2 dni roboczych.
6. Klienci wykonujący własne usługi internetowe na bazie infrastruktury administratora są uprawnieni do korzystania z API Dinfo ujawnionego przez administratora pod warunkiem bezwzględnego i ścisłego przestrzegania następujących zasad:
a) Klient zobowiązuje się do wykorzystywania API Dinfo wyłącznie w celach związanych z procesem rejestracji i obsługi domen podmiotów będących jego klientami,
b) Klient zobowiązuje się do ochrony API Dinfo przed dostępem osób trzecich oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych środków związanych z zapewnieniem ochrony API Dinfo przed dostępem osób trzecich,
c) Klient zobowiązuje się do przestrzegania dziennych i godzinowych limitów (przyznanych Klientowi przez administratora) ilości przesyłanych komend za pośrednictwem API Dinfo. W przypadku przekroczenia limitów połączeń bądź stwierdzenia faktu korzystania z API Dinfo niezgodnie z jego przeznaczeniem, administrator ma prawo czasowo ograniczyć lub zablokować na stałe dostęp do API Dinfo.

§ 8. Brak gwarancji wykonania Usługi rejestracji domeny

1. Administrator deklaruje, że nie daje gwarancji Klientowi wykonania Usługi rejestracji domeny, nawet w przypadku, gdy system wskazuje dostępność wybranej przez Klienta Domeny internetowej. Klient przyjmuje do wiadomości, że niemożliwe jest uzyskanie przez administratora pewności, że w procesie rejestracji Domeny internetowej lub w bazie Whois nie wystąpiły pomyłki lub błędy, wykluczające wykonanie Usługi rejestracji domeny. Administrator nie jest także w stanie przewidzieć, czy inny podmiot w tym samym czasie nie sprawdza dostępności Domeny internetowej tożsamej z Domeną internetową, którą zamierza zarejestrować Klient.
2. Administrator rezerwuje sobie prawo odmowy realizacji Usługi rejestracji domeny bez podania przyczyny.

§ 9. Zasady odpowiedzialności

1. Administrator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi, spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest wynikiem okoliczności, za które administrator nie ponosi odpowiedzialności.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a) skutki podania przez Klienta lub Abonenta niepełnych lub nieprawidłowych danych (tj. Danych abonenta, Danych bilingowych i Danych kontaktowych), skutki zaniechania przez Klienta lub Abonenta aktualizacji tych danych oraz za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub formularza zamówienia,
b) szkodę powstałą na skutek działania Abonenta lub zaniechania Rejestratora domen, w szczególności zablokowania domeny, niewykonania Usługi rejestracji domeny, niewykonania odnowienia domeny lub wyrejestrowania domeny,
c) skutki naruszeń praw osób trzecich lub naruszenia prawa wywołane działaniami Klienta lub Abonenta.
3. Klient lub Abonent zobowiązuje się do naprawienia straty administratora wyrządzonej w wyniku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Klienta lub Abonenta przepisów Regulaminu lub zasad rejestracji i utrzymywania Domen internetowych opublikowanych i stosowanych przez Rejestratora domeny. Stosowane przez poszczególnych Rejestratorów domen zasady rejestracji i utrzymywania Domen internetowych są udostępniane na stronach internetowych poszczególnych Rejestratorów domen.
4. Klient lub Abonent ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania związane z wykonywaniem Umowy, które naruszają lub grożą naruszeniem interesów lub praw innych Klientów, Abonentów lub osób trzecich.
5. W każdym przypadku odpowiedzialność administratora wobec Klienta lub Abonenta jest zredukowana do wysokości opłaty wniesionej przez Klienta lub Abonenta z tytułu wykonywania Usługi, której niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie stało się fundamentem odpowiedzialności administratora wobec Klienta lub Abonenta. W żadnym przypadku administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta lub Abonenta korzyści.

§ 10. Ochrona danych osobowych

1. Postanowienia zawarte w § 9 Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów oraz Abonentów będących Konsumentami.
2. Administrator deklaruje, że przetwarzanie danych osobowych Klientów oraz Abonentów odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
3. Administrator deklaruje, że Klient lub Abonent nie ma obowiązku przekazania administratorowi swoich danych osobowych jednocześnie wskazując, że wykonanie Usługi rejestracji domeny jest uzależnione od podania przez Klienta lub Abonenta danych sprecyzowanych w formularzu Zamówienia.
4. Administrator ma prawo wymagać od Klienta lub Abonenta dokumentów potwierdzających prawdziwość podanych przez Klienta lub Abonenta danych.
5. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta lub Abonenta w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień Umowy oraz Regulaminu, na co Klient lub Abonent świadomie wyraża zgodę. Klient lub Abonent może wyrazić również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
6. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz do zgłaszania żądania ich usunięcia.
7. W celu wykonania usługi i w zakresie do tego niezbędnym, administrator ma prawo podać dane osobowe Klienta lub Abonenta następującym podmiotom:
a) Rejestratorowi domen polskich (NASK)
b) Rejestratorowi domen europejskich (EURID)
c) Rejestratorowi domen globalnych (OnlineNic, KeySystems)
c) Rejestratorowi domen narodowych (KeySystems)
8. Administrator ma prawo podać dane osobowe Klienta odpowiednim organom władzy publicznej na ich prośbę lub w przypadku powzięcia przez administratora wiadomości o złamaniu prawa przez Klienta.
9. Klient, zgłaszając w imieniu Abonenta domenę do rejestracji deklaruje, że został umocowany przez Abonenta do podania danych osobowych mocodawcy i wyrażenia w jego imieniu zgody na ich przetwarzanie w zakresie realizacji Umowy i w celach marketingowych. Jednocześnie Klient deklaruje, że Abonent został poinformowany o uprawnieniach administratora do zbierania, przechowywania, przetwarzania i modyfikacji danych osobowych Abonenta oraz do ich wglądu w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy.
10. Klient, zawierając Umowę z administratorem w imieniu Abonenta ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę spowodowaną brakiem umocowania o którym mowa w § 10 ust. 9 Regulaminu lub przekroczeniem jego zakresu.
11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną podaniem przez Klienta lub Abonenta danych (Danych abonenta, Danych bilingowych lub Danych kontaktowych) rozbieżnych ze stanem aktualnym.
12. Administrator jest zobowiązany do nie udostępniania danych osobowych Klienta innym podmiotom niż wskazane w § 10 ust. 7 i 8 Regulaminu oraz zachowania ich poufności.

§ 11. Zmiana Regulaminu oraz Cennika usług

1. Administrator jest uprawniony do dokonania zmiany Regulaminu oraz Cennika usług.
2. Administrator zobowiązuje się do poinformowania Klientów o zmianie Regulaminu lub zmianie Cennika Usług na co najmniej 14 dni przed datą ich wejścia w życie. Informację, o której mowa w zdaniu poprzednim Administrator przekazuje Klientowi pocztą lub pocztą elektroniczną - według preferencji administratora.
3. Niedokonanie rozwiązania Umowy przez Klienta w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 11 ust. 2 Regulaminu jest równoznaczne z zaaprobowaniem Klienta zmian wprowadzonych do Regulaminu lub do Cennika usług.
4. Dokonanie przez administratora modyfikacji wielkości Opłat abonamentowych nie dotyczy Usług za których wykonanie Opłaty abonamentowe zostały już wniesione przez Klienta. Opłaty abonamentowe w nowej wielkości obowiązują Klienta od nowego Okresu rozliczeniowego.

§ 12. Rozwiązanie Umowy

1. Administrator podobnie jak i Klient są uprawnieni do rozwiązania umowy za 30-dniowym wypowiedzeniem dokonanym w formie pisemnej, przy czym okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia opłaconego okresu rozliczeniowego. W trakcie biegu terminu wypowiedzenia obowiązują postanowienia Regulaminu.
2. Administrator ma prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia jeżeli:
a) Klient zalega z Opłatami abonamentowymi przez okres dłuższy niż 7 dni,
b) Klient przekazał administratorowi nieprawdziwe dane Abonenta działając umyślnie lub bez zachowania należytej staranności,
c) Klient w sposób rażący narusza postanowienia Regulaminu.
3. W przypadku rozwiązania Umowy przez administratora bez wypowiedzenia albo rozwiązania Umowy z inicjatywy Klienta przed upływem opłaconego Okresu rozliczeniowego, wniesione przez Klienta Opłaty abonamentowe nie podlegają zwrotowi.
4. W przypadku rozwiązania Umowy Klient ma obowiązek niezwłocznie uregulować wszystkie nie uiszczone Opłaty abonamentowe.

§ 13. Postanowienia szczegółowe

- Rejestracja domen testowych DNT -

1. Administrator wykonuje Usługę rejestracji domen testowych DNT zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie.
2. Usługa rejestracji domeny testowej DNT wykonywana jest przez 14 dni.
3. Klient użytkuje Usługę rejestracji domeny testowej DNT samodzielnie, za pomocą Konta Klienta.
4. Zamówienie przez Klienta Usługi rejestracji domeny skutkuje zakończeniem wykonywania Usługi rejestracji domeny testowej DNT.
5. W przypadku zamiaru zamówienia Usługi rejestracji domeny, która jest objęta Usługą rejestracji domeny testowej DNT, Klient zobowiązuje się do zamówienia Usługi rejestracji domeny przed zakończeniem wykonywania Usługi rejestracji domeny testowej DNT, nie później jednak niż w czasie 14 dni od daty rozpoczęcia świadczenia przez administratora Usługi rejestracji domeny testowej DNT.
6. W trakcie trwania Usługi rejestracji domeny testowej DNT Klient może wykonać jedynie 2 operacje: zakupić Usługę rejestracji domeny lub dokonać zmiany delegacji domeny.
7. Klientowi nie ma prawa do jakichkolwiek roszczeń (w stosunku do administratora oraz innych podmiotów) związanych z zakończeniem wykonywania przez administratora Usługi rejestracji domeny testowej DNT.
8. W każdym innym, nie określonym w § 13 pkt. 1-7 zakresie, do Usługi rejestracji domeny testowej DNT stosuje się odpowiednio inne zapisy Regulaminu dotyczące Usługi rejestracji domeny.

- Parkowanie domen -

9. Klient korzystający z wykonywanej przez administratora Usługi rejestracji domeny lub Usługi rejestracji domeny testowej DNT ma prawo do bezpłatnego parkowania na serwerze administratora domen, które objęte są wyżej wymienionymi usługami.


- Przekierowania domen na IP/URL -

10. Administrator wykonuje bezpłatnie na rzecz swoich Klientów usługę przekierowania domeny na IP/URL w odniesieniu do domen zarejestrowanych i utrzymywanych u administratora.
11. Zamówienie u administratoraa usługi przekierowania domeny na IP/URL oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na modyfikację delegacji domeny (w odniesieniu do domeny objętej zamówieniem) na serwery DNS administratora.
12. Rozwiązanie Umowy lub wprowadzenie samodzielnie przez Klienta modyfikacji serwerów DNS w ramach Konta Klienta oznacza zakończenie wykonywania Usługi przekierowania domeny na IP/URL przez administratora.
13. Klient użytkujący usługę przekierowania domeny na IP/URL podlega wszelkim regulacjom oraz ograniczeniom wynikającym z użytkowania usług świadczonych przez administratora, które zostały wyszczególnione w Regulaminie, a ponadto zobowiązuje się do natychmiastowego dezaktywowania usługi przekierowania domeny na IP/URL w przypadku jeżeli z żądaniem takim zwróci się właściciel serwera lub domeny, na którym domena została przekierowana. W przypadku braku natychmiastowego zastosowania się przez Klienta do żądania, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub powzięciu o informacji o użytkowaniu usługi z naruszeniem przepisów prawa, administrator ma prawo do samodzielnego dezaktywowania usługi przekierowania domeny na IP/URL bez powiadomienia Klienta, a także dezaktywowania tej usługi w odniesieniu do wszystkich lub wybranych domen Klienta.
14. Administrator nie jest odpowiedzialny za przerwy w działaniu usługi przekierowania domeny na IP/URL, w tym w szczelności za przerwy w działaniu tej usługi w trakcie trwania prac konserwacyjnych infrastruktury administratora.
15. Administrator rezerwuje sobie prawo zaprzestania świadczenia na rzecz Klienta lub wszystkich Klientów usługi przekierowania domeny na IP/URL w dowolnym czasie i bez podania powodów takiej decyzji.
16. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki i konsekwencje korzystania przez Klienta z usługi przekierowania domeny na IP/URL.

§ 14. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej (listem poleconym), faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient przesyła reklamację na adres administratora.
2. Reklamacja musi zawierać:
a) dane umożliwiające identyfikację Klienta,
b) określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem powodu jej wniesienia,
c) datę i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta.
3. Administrator odpowie na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. Umowa podlega regulacjom prawnym obowiązującym na terenie Polski.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Wszelkie spory, które wynikną w związku z wykonywaniem Umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby administratora.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2009r.